مهمترین بیماریهای بذر زادگندم و جو و نحوه آلودگی وانتقال

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماری بذر زاد
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 28
تعداد دریافت فایل: 24