برآورد میزان خسارت ناشی از تگرگ در مراحل مختلف رشد سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
زراعت
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 300
تعداد دریافت فایل: 79