وسیله ی ساده ی اندازه گیری جریان آب برای ارزیابی روش های آبیاری در مزرعه

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبیاری
تعداد صفحات: 9
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 537
تعداد دریافت فایل: 217