مدیریت سوسک سرشاخه خوار رزاسه Ospheranteria coerulescens Redtenbacher

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 343
تعداد دریافت فایل: 112