بیماری سفیدک پودری درختان سیب و روشهای مدیریت آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 642
تعداد دریافت فایل: 273