بیماری سفیدک پودری درختان سیب و روشهای مدیریت آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 576
تعداد دریافت فایل: 241