مدیریت اکراتوکسین Aو قارچهای مولد آن در کشمش

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 334
تعداد دریافت فایل: 71