مدیریت بیماری پژمردگی ، پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی خیار در کشت‌های گلخانه ای

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 89
تعداد دریافت فایل: 59
ارسال نظر در مورد این عنوان