مدیریت بیماری پژمردگی ، پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی خیار در کشت‌های گلخانه ای

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1394