چوبخواران مهم عرصه جنگل های بلوط ایران و روش کنترل آن

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
سایر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 417
تعداد دریافت فایل: 275