مدیریت آبیاری در مناطق خشک با استفاده از روشهای مختلف با تاکید بر خاک ورزی حفاظتی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
شابک: 978-9645203274
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی 51911 به تاریخ 96/4/3
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 475
تعداد دریافت فایل: 391