شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تأکید بر کم خاک ورزی)

نوع رسانه: نشریه فنی
تعداد صفحات: 23
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 470
تعداد دریافت فایل: 270