کنه بنه زعفران (Rhyzoglyphus robini) و مدیریت تلفیقی آن

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : دکتر حسن رحیمی
کلیدواژگان / برچسب ها :
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 392
تعداد دریافت فایل: 170