مدیریت پوسیدگی آرمیلاریایی طوقه و ریشه درختان میوه هسته‌دار

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 347
تعداد دریافت فایل: 109