اصول مدیریت بقایای گیاهی، خاک ورزی و تناوب در کشاورزی حفاظتی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
شابک: 978-9645203298
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 903
تعداد دریافت فایل: 968