سفیدک های رایج باغات انگور استان خراسان شمالی . مدیریت مبارزه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 457
تعداد دریافت فایل: 702