بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار گلخانه ای و مدیریت کنترل آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 17
تاریخ انتشار: 1396
قیمت الکترونیکی : رایگان

انتشار استانی شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 259
تعداد دریافت فایل: 418