توصیه های ترویجی به منظور استفاده موثرتر از قدرت سه نوع تراکتور متداول در ایران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
نویسنده : دکتر محمد شاکر
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 344
تعداد دریافت فایل: 455