دانه روغنی کلزا

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
دانه های روغنی
تعداد صفحات: 14
تاریخ انتشار: 1394

کارشناس ترویجی:مهندس محمدمجیدشفایی
طراحی:مهندس سیدابراهیم باقری
ناظرفنی:مهندس افروز کاظمی
تهیه شده در ارداره رسانه های آموزشی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی گیلان
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 518
تعداد دریافت فایل: 373