سپردار زرد شرقی مرکبات

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : خانم سمیه رنجبر
تاریخ انتشار: 1385

انتشار استانی انجام شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 51
تعداد دریافت فایل: 26