کودهای مورد استفاده در تولید خیار گلخانه ای و موارد مصرف آنها

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
خیار گلخانه ای
شابک: 978-9645203762
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52744 به تاریخ 96/9/29
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,419
تعداد دریافت فایل: 1,869