مدیریت بقایای کلش گندم در تناوب با چغندرقند

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیا هان صنعتی
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52735 به تاریخ 96/9/26 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,028
تعداد دریافت فایل: 326