نقش پوشش خوشه و زمان برداشت بر عملکرد کمی و کیفی میوه خرمای مجول

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
خرمای مجول
شابک: 978-9645203700
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52729 به تاریخ 96/9/26 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 966
تعداد دریافت فایل: 256