راهکارهای مناسب خانگی و صنعتی جهت کاهش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی پس از برداشت و قبل از مصرف

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : دکتر محسن مروتی
کلیدواژگان / برچسب ها :
گیاه پزشکی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 309
تعداد دریافت فایل: 152