راهنمای آفات، بیماریها و علف هرز سیب

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
حشره شناسی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,088
تعداد دریافت فایل: 2,118