مدیریت تغذیه، نگهداری غذا و غذادهی ماهیان در قفس

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
پرورش ماهی در قفس
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 269
تعداد دریافت فایل: 299