هرس نگهداری انجیر رقم سبز در شرایط دیم

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : دکتر حمید زارع
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 220
تعداد دریافت فایل: 152