زراعت پیاز در مازندران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
نویسنده : خانم ناهید آملی
کلیدواژگان / برچسب ها :
پیاز
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1385
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 129
تعداد دریافت فایل: 126