کشت لوبیا سبز رقم سانری پس از برداشت برنج

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
حبوبات
نویسنده : خانم ناهید آملی
تعداد صفحات: 14
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 189
تعداد دریافت فایل: 230