نقش تغذیه بهینه بر کنترل آتشک (Fire blight) گلابی

نوع رسانه: نشریه فنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کنترل آتشک
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 169
تعداد دریافت فایل: 138