مصرف بهینه کودهای شیمیایی در زراعت لوبیا

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
حبوبات
نویسنده : آقای اکبر همتی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 272
تعداد دریافت فایل: 352