شناسایی عوامل گرفتگی و تصفیه در آبیاری قطره ای

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
نویسنده : آقای مهدی پناهی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 156
تعداد دریافت فایل: 114