نقش پتاسیم در افزایش تحمل گندم به شوری

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 183
تعداد دریافت فایل: 188