ضرورت مصرف کلرور پتاسیم برای تامین پتاسیم مورد نیاز در مزارع غیرشور کشور

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1376
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 215
تعداد دریافت فایل: 109