ضوابط و دستورالعمل تولید نشای پیوندی سبزی و صیفی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
سبزی و صیفی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نشا- سبزی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی
تاریخ انتشار: 1396

این دستورالعمل به تاریخ 28/9/96 و 800/114015 شماره در معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به ثبت رسید.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 889
تعداد دریافت فایل: 624