نقش تشکل های مردم نهاد در مدیریت عرصه های تجدید شوند (حنگل و مرتع)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
جنگل
نویسنده : آقای رضایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
مشارکت مردمی
تعداد صفحات: 18
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 99
تعداد دریافت فایل: 83