راهنمای اجرای آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری ارقام گندم نان (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
نویسنده : سعید حاجیلویی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 325
تعداد دریافت فایل: 137