مدیریت کاشت و تغذیه باغ های جدید لیمو ترش در مناطق آلوده به بیماری جاروک

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 231
تعداد دریافت فایل: 74