خصوصیات رویشگاهی گونه در معرض خطر انقراض گون گچی (مطالعه موردی : منطقه افتر استان سمنان)

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
مرتع
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 17
تعداد دریافت فایل: 25