شناسایی و مدیریت بیماری پیچیدگی برگ هلو و شلیل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماری های گیاهی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 451
تعداد دریافت فایل: 356