ضرورت پیشگیری ومبارزه با ورس (خوابیدگی) گندم برای افزایش تولید گندم در کشور

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تعداد صفحات: 10
تاریخ انتشار: 1379
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 277
تعداد دریافت فایل: 39