نقش محلول پاشی سولفات روی و کلرور کلسیم در کاهش قهوه ای شدن آب میوه سیب

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تعداد صفحات: 15
تاریخ انتشار: 1382
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 402
تعداد دریافت فایل: 189