تکنولوژی فراورده های لبنی تخمیری

نوع رسانه: کتاب
شابک: 978-9648748758
تعداد صفحات: 243
تاریخ انتشار: 1389

گر چه استفاده از میکروارگانیسم ها برای تولید متابولیت های بارارزش د رعصر حاضر با تکوین علم بیوتکنولوژی نمود پیدا کرده است اما این ریززنده های از هزاران سال قبل با ایفای نقش پنهانی در تخمیر مواد غذایی خدمات ارزنده ای به بشر کرده اند .فراورده های لبنی تخمیری نیر با قدمتی بالغ بر ده هزار سال قبل از میلاد از متنوع ترین و رایج ترین فراورده های تخمیری به حساب می آیند .کتاب حاضر به سفارش موسسه و برای دانشجویان رشته شیر تدوین شده است ،اما دانشجویان علوم و صنایع غذایی و کنترل کیفی ،بیو تکنولوژی و دیگر رشته های مرتبط و نیز دست اندرکاران و کارشناسان عرصه صنعت شیر نیز می توانند از آن استفاده کنند .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 263
تعداد دریافت فایل: 435