تولید بذر ونهال گیاهان جنگلی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
جنگل
کلیدواژگان / برچسب ها :
بذر/ نهال / جنگل / تولید
تاریخ انتشار: 1384

این کتاب د رچهار فصل تدوین شده و در آن سعی گردیده تانکات به صورت بسیار روان و قابل در ک و با هدف قرار دادن اهداف آموزش های علمی کاربردی مطرح شود .د رتدوین این کتاب ازمنابع جدید استفاده شده است ولی در مورد اقلیم های ایران و گیاهان مربوط به آن از منابع موجود در کشور استفاده شده است .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 222
تعداد دریافت فایل: 304