میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی

نوع رسانه: کتاب
تاریخ انتشار: 1384

وشت ،یک منبع اصلی و مهم تامین پروتئین با منشاء حیوانی د رغذایی روزانه بشر به حساب می آید .مصرف متعادل و کافی آن ،آثار مفیدی در تمامی اعضا و دستگاه های بدن دارد .گوشت دارای رطوبت بالا
،PHنزدیک به خنثی ومواد مغذی فراوان است و یکی از حساس ترین مواد غذایی فساد پذیر به شمار می آید
لذا آگاهی در مورد عوامل مناسب یا بازدارنده در رشد انواع میکروارگانیسم ها ی مولد فساد در این ماده غذایی ،برای شناخت اصول فساد و نگهداری آن ضروری است در غیر این صورت تغییرات نامطلوب در ظاهر ،طعم و بافت گوشت ،موجب غیر قابل مصرف گردیدن این ماده غذایی با ارزش می شود .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 266
تعداد دریافت فایل: 393