آزمایشات کاربردی بیوشیمی در دامپزشکی

نوع رسانه: کتاب
تاریخ انتشار: 1388

سنجش پارمترها ی مختلف بیوشیمیایی در آزمایشگاه های تشخیص دامپزشکی ،پزشکی و پیرا پزشکی به طور روزانه انجام می پذیرد .در این راستا استفاده از تست های ارزان قیمت و دقیقی که نتایج تکرار پذیر و قابل اعتماد ی را به همراه داشته باشند از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردارند .از این رو در کتاب حاضر انواع تست های بیوشیمیایی را که به طور رایج در آزمایشگاه های پاتوبیولوژی نقاط مختلف دنیا انجام می گردندشرح داده شده است .امیداست این کتاب بتواند دانشجویان رشته های مختلف گروه های پزشکی را در فراگیری تکینک های مختلف و همکاران آزمایشگاهی را درجهت انجام بهینه آزمایشات یاری رساند.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 254
تعداد دریافت فایل: 407