اصول پرورش جنگل

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
جنگل
کلیدواژگان / برچسب ها :
پرورش /جنگل. /جنگل شناسی
تاریخ انتشار: 1384

تقسیمات آب و هوایی جهان نشان می دهد که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد .کمبود نزولات آسمانی و گستردگی سطح تبخیر ،سبب شده است که قسمت زیادی از کشور از وجود جنگل بی بهره بماند .به همین سبب ،سطح جنگل های ایران بسیار محدود است .در چنین وضعیتی ،ضرورت امر ایجاب می کند که از طریق اجرای دقیق و علمی طرح های جنگل داری و جنگل شناسی به حفظ ،احیاء و توسعه جنگل ها بپردازیم .اما در این زمینه ،باید تحقیقات وسیعی انجام شود تا دست یابی به اهداف تعییین شده بر مبنای اطلاعات صحیح و اصولی باشد .
کتاب اصول پرورش جنگل ،حاوی اطلاعات قابل توجه و مفیدی در زمینه بوم شناسی جنگل ،اکوسیستم ها ،شیوه های جنگل شناسی ،اصول پرورش درختان جنگلی و وضعیت جنگل های ایران است .مولف کوشیده است با تکیه بر جنبه های کاربردی اطلاعات کافی و جامعی در اختیار دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی رشته جنگل داری قرار دهد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 252
تعداد دریافت فایل: 240