خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
سایر
تاریخ انتشار: 1386

سطح وسیعی از کره زمین تحت سیطره اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد .در این مناطق ،کمبود آب بیشتر از هرجای دیگر جهان مشهود بوده و به علت بالا بودن دما و خشکی هوا،تبخیر از سطح خاک و تعرق از سطح گیاه به مراتب بیشتر از میزان بارندگی است .توزیع جغرافیایی خاک های مناطق خشک که تقریبا به صور ت دو کمربند د رنیمکره شمالی و جنوبی د رمدار خشک کشیده شده اند ،مجموعآ بالغ بر 18 درصد خاک های دنیا(در بخش های وسیعی از مرکز و جنوب آسیا ،استرالیا ،جنوب آفریقا و جنوب آمریکای لاتین )را در بر می گیرند .خاک ها ی مناطق خشک بخش وسیعی از خاک های بیابانی ،سرخ بیابانی ،سیروزم ،قهوه ای ، سولونچاک و سولونتز د رسیستم قدیم طبقه بندی خاک را شامل می شوند .کمبود رطوبت ،مواد آلی و عناصر میکرو از محدودیت های اصلی بهره برداری کشاورزی از این خاک ها ست . همچنین به دلیل تفوق تبخیر بر بارندگی د راین مناطق و حرکت صعودی محلول خاک مدیریت نادرست آبیاری می تواند خطر شور شدن اراضی را در مناطق خشک گسترش دهد .خاک های خشک و نیمه خشک د رایران عمدتا در فلات مرکزی گسترش یافته اند .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 731
تعداد دریافت فایل: 593