کنترل شیمیایی مواد غذایی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
سایر
تاریخ انتشار: 1386

ا توجه به بالا رفتن سطح فرهنگ و بهداشت تغذیه د راحتیاج فراهم آوردن غذای سالم و کافی برای جامعه از جمله مهمترین وظایف دولت ها است که در این راستا انجام آزمون های کنترل کیفیت مواد غذایی از سوی مسئولین و دست اندرکاران بهداشت مواد غذایی از جمله ضروریات است تا ضمن جلوگیری از تقلبات احتمالی در مواد غذایی صورت پذیرد و بدینوسیله سلامت و امنیت خاطر مصرف کنندگان تامین گردد.
لذا در ا ین کتاب سعی شده است برجنبه کنترل کیفیت مواد غذایی از دیدگاه شیمیایی پرداخته شود و در مورد شناسایی مواد و ترکیبات مختلف د رمواد غذایی ،آزمونهای مربوطه ،نحوه کنترل و قرائت نتایج شرح داده شود و در هر مورد آزمون های خاص تشخیصی که دارای اهمیت هستند بیان گردند .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 197
تعداد دریافت فایل: 296