صنایع تبدیلی برنج

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
زراعت
نویسنده : آقای حسن رشیدی
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1379
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 64
تعداد دریافت فایل: 22