شخم و مسایل آن در برنج

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
نویسنده : آقای علی محدثی
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1379
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 138
تعداد دریافت فایل: 81