میکروبیولوژی گوشت

نوع رسانه: کتاب
تاریخ انتشار: 1381

به فاصله اندکی پس از پیدایش علم باکتریشناسی ،میکروب شناسی گوشت توجه متخصصان را به خود جلب کرد .توجه وعلاقه به این زمینه ی علمی طی سالهای متمادی و براساس نیازهای تجاری و بازرگانی با فراز ونشیب هایی همراه بوده است .در دهه ی 1930 که برای اولین با رمقادیز زیادی گوشت به مناطق دور دست حمل می شد فعالیت های زیادی در زمینه میکروب شناسی گوشت انجام گرفت د ردهه ی 1950 با رشد و گستر ش سوپر مارکت های برای عرضه ی گوشت دارای پوضشش و عمر انباری قابل پبش بینی بار دیگر میکروب شناسی گوشت مورد توجه قرار گرفت .متخصصان مواد غذایی د رتلاش برای نیل به این هدف ،سیستم ها ی بسته بندی را ابداع کردند .این سیستم ها دارای دو ویژگی عمده هستند :یکی طولانی کردن عمر انبار ی و دیگری گزینش جمعیتی از گونه های با کتریایی که از قبل شناخته نشده اند و یا شناخت کمی از آنها وجود داشته است .
در این کتاب گروه های اصلی کپک ها ،مخمرها و باکتری هایی که می توانند روی گوشت رشد و آن را فاسد کنند ،بررسی می شوند .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 276
تعداد دریافت فایل: 474